Luxeritas

Luxeritas 3.14.2

Luxeritas Theme 3.14.2 をリリース。

WP 5.5 から Native Lazyload Plugin が内蔵されたので、カスタマイズ画面の Lazyload の項目で「Native Lazyload ...